^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

NATJEČAJ

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14. i 7/17) ravnateljica Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji, 8. ožujka 2018. godine, donijela je Odluku o  raspisivanju

N A T J E Č A J A

za poslove:

 UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

- 1 izvršitelj na nedređeno  puno  radno vrijeme.

Uvjeti :

 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14. i 7/17).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti (dovoljne su neovjerene preslike) :

-životopis,

-dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane  isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

- presliku domovnice,

-uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mj.), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf         

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Prijave zaprimljene izvan roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Zemunik, Zemunik, Donji, I. ulica br. 20, s naznakom „za natječaj“. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole.

 

 

                                                                                                             Ravnateljica:

 

                                                                                           Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007