^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. stavka 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713., 152/14., 7/17 i 68/18) i članka 6. Pravilnika o radu OŠ Zemunik, Zemunik Donji,  ravnateljica  Osnovne škole Zemunik raspisuje 

N A T J E Č A J

ZA  RADNO MJESTO 

TAJNIK/CA  ŠKOLE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Uvjeti :

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjet iz članka 105. stavak 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i to:

  1. završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
  2. završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke 1. 

Uz pisanu i potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti: 

  1. životopis
  2. domovnicu (preslik)
  3. javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)
  4. uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 90 dana)
  5. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis

 

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Zemunik. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na školskoj mrežnoj stranici (http://os-zemunik.skole.hr) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj″ dostaviti na adresu: Osnovna škola Zemunik, Zemunik Donji, I. ulica br. 20, 23222 Zemunik Donji.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama (http://os-zemunik.skole.hr) pod rubrikom „Natječaji″,  u roku od 8 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavješteni.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime, titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja i rezultatima natječaja. 

                                                                                                Ravnateljica:

                                                                             Božena Župan, dipl. uč. i dipl. bibl.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007