^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

NATJEČAJ

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zemunik, Zemunik Donji i članka 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) ravnateljica Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

UČITELJ/ICA INFORMATIKE

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Uvjeti :

 

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19. i 75/20.) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i to:

  1. poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
  1. Da je završila:
  2. a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
  3. b) - studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka - četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.
  4. c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

 

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i u njoj navesti adresu i e-mail adresu na koju će kandidatima biti dostavljene obavijesti vezane za postupak natječaja.

 

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti (dovoljne su neovjerene preslike) :

  1. životopis
  2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  3. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona ne starije od 90 dana,
  4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  5. dokaz o državljanstvu

 Za izabranog kandidata određuje se probni rad, prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zemunik, Zemunik Donji.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zemunik, Zemunik Donji, koji je dostupan na web stranici Škole pod rubrikom „Dokumenti“ poveznici http://os-zemunik.skole.hr.

Na mrežnoj stranice Škole– pod rubrikom „Natječaji“ poveznici http://oszemunik.skole.hr/natjecaji će se objaviti područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf     

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti neposredno ili poštom na adresu OŠ Zemunik, Zemunik Donji, 23222 Zemunik Donji, I. ulica br. 20

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole ( http://www.os-zemunik.skole.hr/ ) pod rubrikom „Natjječaji“.

 

 

 

                                                               Ravnateljica:

 

                                                      Božena Župan, dipl. uč. i dipl. bibl.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007